เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา07.9.2022

แก้ รธน. นายกต้องเป็น ส.ส. (เพื่อไทย) (วาระ 1)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 วรรคหนึ่ง และมาตรา 272 วรรคสอง) ซึ่ง นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 662 คน/662 คน
เห็นด้วย 346
ไม่เห็นด้วย 292
งดออกเสียง 24
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
วุฒิสภา
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ประชาธิปไตยใหม่

เนื้อหา

ร่างแก้รัฐธรรมนูญ (เพื่อไทย) เสนอให้แก้ไขมาตรา 159 ว่าด้วยที่มานายกรัฐมนตรี โดยเพิ่มเงื่อนไขให้นายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และยกเลิกอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4424

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (346)

ไม่เห็นด้วย (292)

งดออกเสียง (24)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้