เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมวุฒิสภา21.11.2022

ตั้ง กมธ. สามัญพิจารณากรณี ส.ส. มีมติให้รัฐสภาส่งเรื่องที่ควรออกเสียงประชามติให้ ครม. ดำเนินการ

พิจารณากรณี ส.ส. มีมติให้รัฐสภาส่งเรื่องที่ควรออกเสียงประชามติให้ ครม. ดำเนินการ (ตั้ง กมธ. สามัญ)

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 192 คน/192 คน
เห็นด้วย 151
ไม่เห็นด้วย 26
งดออกเสียง 15
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
วุฒิสภา
วุฒิสภา
วุฒิสภา

เนื้อหา

อ้างอิง

https://drive.google.com/file/d/18II9eg3aQpWMj9zCLiZPLHbXqhDv1cJ3/view?usp=share_link

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (151)

ไม่เห็นด้วย (26)

งดออกเสียง (15)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้