เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมวุฒิสภา26.12.2022

ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 0 คน/0 คน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0

เนื้อหา

อ้างอิง

https://drive.google.com/file/d/1mCbMOYHLdylaOINtzrjiasz9XqcsE1hr/view?usp=share_link

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้