เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมวุฒิสภา21.2.2023

ลงมติกรณี ส.ส. มีมติให้รัฐสภาส่งเรื่องที่ควรออกเสียงประชามติให้ ครม. ดำเนินการ

พิจารณากรณี ส.ส. มีมติให้รัฐสภาส่งเรื่องที่ควรออกเสียงประชามติให้ ครม. ดำเนินการ (ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ)

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 183 คน/183 คน
เห็นด้วย 12
ไม่เห็นด้วย 157
งดออกเสียง 13
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
วุฒิสภา
วุฒิสภา
วุฒิสภา
วุฒิสภา

เนื้อหา

อ้างอิง

https://drive.google.com/file/d/11gxYoqE09r8J29F0cpYU-fHsuTQN8v7f/view?usp=share_link

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (12)

ไม่เห็นด้วย (157)

ไม่ลงคะแนน (1)