เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร22.8.2019

ตั้ง กมธ. ผู้มีความหลากหลายทางเพศ

พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 479 คน/479 คน
เห็นด้วย 101
ไม่เห็นด้วย 365
งดออกเสียง 13
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
อนาคตใหม่
เสรีรวมไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
เสรีรวมไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ประชาชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
เศรษฐกิจใหม่
ประชาธิปัตย์
อนาคตใหม่
พลังประชารัฐ

เนื้อหา

การตั้ง กมธ. ผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นการแปรญัตติร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อที่ 90 ของ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ และ ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากเดิมร่างข้อบังคับกำหนดให้มีคณะกรรมาธิการสามัญ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมาย กระทำกิจการ พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา จำนวนทั้งสิ้น 35 คณะ แต่มีการเสนอใหม่ ให้เพิ่มเป็น 36 คณะ เพิ่มคณะกรรมาธิการผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเดิมเคยรวมอยู่ในคณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำหน้าที่คุ้มครองและสร้างความเท่าเทียมทางเพศ

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4154

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (101)

ไม่เห็นด้วย (365)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้