เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา24.7.2020

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.วิแพ่งฯ (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 569 คน/569 คน
เห็นด้วย 513
ไม่เห็นด้วย 51
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
ไทยสร้างไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
วุฒิสภา

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.วิแพ่งฯ (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) เป็นร่างกฎหมายที่ถูกเสนอมาในฐานะ “กฎหมายปฏิรูป” หรือ ร่างกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพากก่อนฟ้องคดี เช่น ก่อนการฟ้องคดี คู่กรณีสามารถเลือกวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนได้ด้วยการตั้ง ‘ผู้ประนีประนอม’ ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีได้ตกลงหรือยอมความกัน และให้ศาลเข้ามาตรวจสอบข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมว่าเป็นไปตามเจตนาของคู่กรณีหรือไม่ก่อนที่คู่กรณีจะลงลายมือชื่อในข้อตกลง นอกจากนี้ ยังให้คู่กรณีร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมได้ แต่ให้ศาลมีดุลพินิจว่า มีความจำเป็นที่ศาลสมควรจะมีคำพิพากษาตามยอมในเวลานั้นหรือไม่

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4215

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (513)

ไม่เห็นด้วย (51)

งดออกเสียง (5)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้