เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร29.7.2020

ร่าง พ.ร.บ. ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 384 คน/384 คน
เห็นด้วย 382
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
ไทยสร้างไทย
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล เป็นแก้ไขเเรื่องกรอบระยะเวลาของกระบวนการโต้แย้งเขตอำนาจศาลสำหรับการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือศาลอื่นที่ไม่ใช่ศาลยุติธรรมและศาลทหาร โดยให้ยื่นคำคำร้องต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลายื่นคำให้การหรือก่อนพ้นระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ยื่นคำให้การ อีกทั้ง ยังกำหนดให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลต้องพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจระหว่างศาลให้เสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดมีมติรับเรื่อง

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4216

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (382)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (2)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้