เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา04.8.2020

ร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 556 คน/556 คน
เห็นด้วย 504
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 49
ไม่ลงคะแนน 3
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
ไทยสร้างไทย
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
เสรีรวมไทย
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
สร้างอนาคตไทย
ประ�ชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
วุฒิสภา
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เป็นร่างกฎหมายที่ถูกเสนอมาในฐานะ “กฎหมายปฏิรูป” หรือ ร่างกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 โดยกำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ในการช่วยทำร่างกฎหมายและเอกสารประกอบ รวมถึงทำหน้าที่ในการเปิดรับเอกสารหลักฐานการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย และมีหน้าที่เปิดรับความเห็นและทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบของร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอ

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้สามารถเข้าชื่อผ่านระบบออนไลน์ได้ และยังเพิ่มอำนาจนายกรัฐมนตรีในการปัดตกกฎหมาย โดยระบุให้นายกรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาให้คำรับรองกฎหมายในกรณีที่ร่างกฎหมายมีความเกี่ยวข้องกับการเงินภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ได้รับมาพิจารณา หากไม่ให้คำรับรองใน 90 วัน ให้ยุติการเสนอร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4218

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (504)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (49)

ไม่ลงคะแนน (3)