เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา04.8.2020

ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 621 คน/621 คน
เห็นด้วย 568
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 52
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
เสรีรวมไทย
เพื่อชาติ
รวมพลัง
ไทยสร้างไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
เสรีรวมไทย
วุฒิสภา

เนื้อหา

"ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กำหนดให้สำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศ และจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินให้เป็นส่วนราชการระดับกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ให้โอนอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ รวมถึงกำลังพลของกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉพาะส่วนที่ไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการจัดที่ดินไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

และให้โอนอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ รวมถึงกำลังพลของกองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉพาะส่วนที่ไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการจัดที่ดินไปเป็นของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย"

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4218

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (568)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (52)

ไม่ลงคะแนน (1)