เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา01.9.2020

ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 583 คน/583 คน
เห็นด้วย 577
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 4
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
ไทยสร้างไทย
ประชาชาติ
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาธิปัตย์
วุฒิสภา
วุฒิสภา
เพื่อไทย
พลังธรรมใหม่

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด มีสาระสำคัญคือการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เช่น อำนาจในการตรวจค้นเคหะสถานหรือสถานที่ใดๆ อำนาจในการตรวจค้นบุคคลหรือพาหนะ และยังมีอำนาจในการสอบสวน ออกหมายเรียก อำนาจจับกุม ตรวจสอบทรัพย์สิน และยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4228

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (577)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (2)