เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร05.11.2020

ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 342 คน/342 คน
เห็นด้วย 302
ไม่เห็นด้วย 38
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ก้าวไกล
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคต�ไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาชาติ
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ได้มีการแก้ไข (6/1) ของมาตรา 41/8 ของร่างเดิม โดยระบุให้คณะกรรมการบริหารศาลปกครองมีอำนาจหน้าที่ออกระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับข้าราชการตุลาการศาลปกครองซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4237

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (302)

ไม่เห็นด้วย (38)

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (1)