เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร05.11.2020

ร่าง พ.ร.บ. ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 303 คน/303 คน
เห็นด้วย 285
ไม่เห็นด้วย 14
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
ประชาชาติ
รวมพลัง
เศรษฐกิจใหม่
เสรีรวมไทย
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
เพื่อชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล เป็นแก้ไขเเรื่องกรอบระยะเวลาของกระบวนการโต้แย้งเขตอำนาจศาลสำหรับการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือศาลอื่นที่ไม่ใช่ศาลยุติธรรมและศาลทหาร โดยให้ยื่นคำคำร้องต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลายื่นคำให้การหรือก่อนพ้นระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ยื่นคำให้การ อีกทั้ง ยังกำหนดให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลต้องพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจระหว่างศาลให้เสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดมีมติรับเรื่อง

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4237

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (285)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้