เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร05.9.2019

เห็นชอบรายงานขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส

รายงานการพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส)

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 457 คน/457 คน
เห็นด้วย 412
ไม่เห็นด้วย 25
งดออกเสียง 20
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
อนาคตใหม่
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ประชาธิปัตย์
เสรีรวมไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
ชาติไทยพัฒนา
ประชาธิปัตย์
เสรีรวมไทย
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย

เนื้อหา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ที่เห็นควรให้ขยายสัมปทานทางด่วน เพื่อยุติข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) (BEM) และไม่ขยายสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีทีเอส ที่จะสิ้นสุดในปี 2572 ซึ่งเมื่อผ่านการลงมติจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้นำไปปฏิบัติต่อไป

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4156

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (412)

ไม่เห็นด้วย (25)

งดออกเสียง (20)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้