เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา18.11.2020

แก้ รธน. ฉบับที่ 2 ตั้ง สสร. เสนอโดยฝ่ายรัฐบาล (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๖ และเพิ่มหมวด ๑๕/๑) ซึ่ง นายวิรัช รัตนเศรษฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 729 คน/729 คน
เห็นด้วย 644
ไม่เห็นด้วย 17
งดออกเสียง 55
ไม่ลงคะแนน 13
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
วุฒิสภา
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
รวมพลัง
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
วุฒิสภา
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
เศรษฐกิจใหม่

เนื้อหา

ร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับที่สอง เสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาล เสนอแก้ไขมาตรา 256 เพิ่มหมวดว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จำนวน 150 คน ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และอีก 50 คนมาจากการคัดเลือกของรัฐสภา ที่ประชุมอธิการบดี และนักเรียน นิสิต นักศึกษา ภายใต้เงื่อนไขต้องดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วันหลังจากเลือกตั้ง สสร. และการจัดทำรัฐูธรรมนูญฉบับใหม่ห้ามแก้ไขหมวดที่ 1 บททั่วไป และ หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์ ของรัฐธรรมนูญ

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4242

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (644)

ไม่เห็นด้วย (17)

งดออกเสียง (55)