เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา18.11.2020

แก้ รธน. ฉบับที่ 3 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. ปฏิรูปประเทศ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช .... (ยกเลิกมาตรา ๒๗๐ และมาตรา ๒๗๑) ซึ่ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 728 คน/728 คน
เห็นด้วย 213
ไม่เห็นด้วย 34
งดออกเสียง 468
ไม่ลงคะแนน 13
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
วุฒิสภา
ไทยสร้างไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อชาติ
พลังประชารัฐ
ไทยศรีวิไลย์
วุฒิสภา
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
เศรษฐกิจใหม�่

เนื้อหา

ร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับที่สาม เสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน เสนอให้ยกเลิกมาตรา 270 และ 271 หรือยกเลิกสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติและยกเลิกอำนาจในการเร่งรัดติดตามการปฏิรูปประเทศตามแผนปฏิรูปประเทศที่คณะกรรมการซึ่งมาจากคณะรัฐมนตรีที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นคนแต่งตั้ง รวมถึงยกเลิกช่องทางการออกกฎหมายแบบพิเศษที่เรียกว่า "กฎหมายปฏิรูป"

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4242

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (213)

ไม่เห็นด้วย (34)

งดออกเสียง (468)