เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา18.11.2020

แก้ รธน. ฉบับที่ 4 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙ และยกเลิกมาตรา ๒๗๒) ซึ่ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 729 คน/729 คน
เห็นด้วย 266
ไม่เห็นด้วย 20
งดออกเสียง 430
ไม่ลงคะแนน 13
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
วุฒิสภา
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อชาติ
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
ไทยศรีวิไลย์
วุฒิสภา
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
เศรษฐกิจใหม่

เนื้อหา

ร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับที่สี่ เสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน เสนอให้แก้ไขมาตรา 159 ว่าด้วยที่มานายกรัฐมนตรี โดยเพิ่มเงื่อนไขให้นายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และยกเลิกอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4242

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (266)

ไม่เห็นด้วย (20)

งดออกเสียง (430)