เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา18.11.2020

แก้ รธน. ฉบับที่ 5 ยกเลิกนิรโทษกรรม คสช. (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช .... (ยกเลิกมาตรา ๒๗๙) ซึ่ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 729 คน/729 คน
เห็นด้วย 209
ไม่เห็นด้วย 48
งดออกเสียง 459
ไม่ลงคะแนน 13
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เ��สรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อชาติ
พลังประชารัฐ
ไทยศรีวิไลย์
วุฒิสภา
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
รวมพลัง
ภูมิใจไทย
ชาติไทยพัฒนา
ประชาธิปัตย์
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
เศรษฐกิจใหม่

เนื้อหา

ร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับที่ห้า เสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน เสนอให้แก้ไขมาตรา 279 เพื่อยกเลิกการรับรองการกระทำหรือบรรดาประกาศหรือคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (ยกเลิกการนิรโทษกรรมให้กับคณะรัฐประหาร)

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4242

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (209)

ไม่เห็นด้วย (48)

งดออกเสียง (459)