เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา18.11.2020

แก้ รธน. ฉบับที่ 6 ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๔ และยกเลิก มาตรา ๙๓ มาตรา ๑๐๑ (๔) และมาตรา ๑๐๕ วรรคสาม) ซึ่ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 729 คน/729 คน
เห็นด้วย 267
ไม่เห็นด้วย 19
งดออกเสียง 430
ไม่ลงคะแนน 13
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
วุฒิสภา
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อชาติ
พลังประชารัฐ
ไทยศรีวิไลย์
วุฒิสภา
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
เศรษฐกิจใหม่

เนื้อหา

ร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับที่หก เสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน เสนอให้แก้ไขมาตรา 91 ถึง 93 และมาตรา 101 (4) และ มาตรา 105 วรรสาม โดยให้ยกเลิกระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่มีบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว ต้้องเลือกทั้งคนและพรรคเดียวกัน และให้กลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบคู่ขนานที่มีบัตรเลือกตั้งสองใบ ใบหนึ่งเลือกคน และใบหนึ่งเลือกพรรค แยกออกจากกัน เหมือนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4242

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (267)

ไม่เห็นด้วย (19)

งดออกเสียง (430)