เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา18.11.2020

แก้ รธน. ฉบับที่ 7 ร่างประชาชน รื้อ สร้าง ร่าง รัฐธรรมนูญใหม่ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช .... (ยกเลิกมาตรา ๖๕ มาตรา ๘๘ มาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๕ และมาตรา ๒๗๙ ยกเลิกหมวด ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๕๙ วรรคแรก มาตรา ๑๖๒ วรรคแรก มาตรา ๒๕๒ วรรคสอง มาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๖๙ และเพิ่มหมวด ๑๗) ซึ่ง นายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๙๘,๐๔๑ คน เป็นผู้เสนอ

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 729 คน/729 คน
เห็นด้วย 211
ไม่เห็นด้วย 137
งดออกเสียง 368
ไม่ลงคะแนน 13
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อชาติ
วุฒิสภา
พลังประชารัฐ
ไทยศรีวิไลย์
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
รวมพลัง
เพื่อไทย
ชาติไทยพัฒนา
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปัตย์
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
เศรษฐกิจใหม่

เนื้อหา

ร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับที่เจ็ด เสนอโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 98,041 เสนอแก้ไขมาตรา 256 เพิ่มหมวดว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ เขียนใหม่ได้ทุกหมวดทุกมาตรา โดยให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จำนวน 200 ที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน โดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ภายใต้เงื่อนไขต้องดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 360 วันหลังจากเลือกตั้ง สสร.

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4242

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (211)

ไม่เห็นด้วย (137)

งดออกเสียง (368)