เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร25.11.2020

ร่าง พ.ร.บ.กสทช. (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 351 คน/488 คน
เห็นด้วย 338
ไม่เห็นด้วย 7
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 137
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
เปล��ี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
เพื่อชาติ
ประชาธิปไตยใหม่
เสรีรวมไทย
ไทรักธรรม
ประชาชาติ
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
เสรีรวมไทย
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล
ไทยสร้างไทย
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
ประชาชาติ
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ ร่าง พ.ร.บ.กสทช. ได้แก้ไขคุณสมบัติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจกาจโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. ว่า ต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

นอกจากนี้ยังขยายสิทธิการสมัครรับคัดเลือกเป็นกสทช. ให้กับบรรดาผู้พิพากษา ข้าราชการตำรวจ-ทหาร และข้าราชการพลเรือน แต่ในขณะเดียวกันก็ตัดสิทธิผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนออก และยังเพิ่มเงื่อนไขสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการกระจายเสียงด้วยว่าต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20 ปี เป็นต้น

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4243

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (338)

ไม่ลงคะแนน (2)