เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร26.11.2020

ร่าง พ.ร.บ. หอการค้า (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 316 คน/487 คน
เห็นด้วย 307
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 3
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 171
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
ไทยสร้างไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
เสรีรวมไทย
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
เสรีรวมไทย
เพื่อไทย
ประชาชาติ
เสรีรวมไทย
ประชาธิปัตย์
เสรีรวมไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
ประชาชาติ
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
พลังธรรมใหม่

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.หอการค้า มีการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของหอการค้าโดยเพิ่มหน้าที่ในการจัดทำและรับรองเอกสารที่ใช้ในทางการค้าระหว่างประเทศ การรับรองลายมือชื่อของบุคคลในเอกสาร การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางการค้า และการทำความตกลงหรือความร่วมมือกับทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ อีกทั้ง ยังกำหนดให้การเลิกหอการค้าต้องกระทำโดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4244

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (307)

งดออกเสียง (3)