เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา01.12.2020

ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 578 คน/740 คน
เห็นด้วย 520
ไม่เห็นด้วย 6
งดออกเสียง 52
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 162
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
ไทยสร้างไทย
รวมแผ่นดิน
เสรีรวมไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาชาติ
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อชาติ
ประชาธิปัตย์
ไทยศรีวิไลย์
เพื่อไทย
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
ชาติไทยพัฒนา
ประชาธิปัตย์
ไทยสร้างไทย
เสรีรวมไทย
เพื่อชาติไทย
ไทยภักดี
เพื่อชาติ

เนื้อหา

"ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กำหนดให้สำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศ และจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินให้เป็นส่วนราชการระดับกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ให้โอนอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ รวมถึงกำลังพลของกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉพาะส่วนที่ไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการจัดที่ดินไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

และให้โอนอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ รวมถึงกำลังพลของกองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉพาะส่วนที่ไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการจัดที่ดินไปเป็นของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย"

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4245

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (520)

งดออกเสียง (52)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้