เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา01.12.2020

ร่าง พ.ร.บ. ประชามติ (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 613 คน/738 คน
เห็นด้วย 561
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 50
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 125
วุฒิสภา
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังป��ระชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
ไทยสร้างไทย
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
วุฒิสภา
วุฒิสภา
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
เสรีรวมไทย
เพื่อชาติไทย
ไทยภักดี
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่างพ.ร.บ.ประชามติฯ ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี มีสาระสำคัญ คือ การกำหนดวิธีการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ โดยแบ่งออกเป็นการทำประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ซึ่งในรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (8) กำหนดว่า กรณีที่มีการแก้บทบัญญัติใน หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือบทบัญญัติอื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ เรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออำนาจของศาล องค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ทำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้ ต้องจัดทำประชามติ

กับอีกกรณีคือ การออกเสียงประชามติเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีเหตุอันสมควร โดยไม่ได้มีการระบุขอบเขตของเรื่องไว้ว่าจะทำได้ในกรณีใดบ้าง แต่ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 166 ได้กำหนดว่า กรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใดที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ ดังนั้นการจัดทำประชามติที่ริเริ่มโดยคณะรัฐมนตรี จึงต้องเป็นเรื่องที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วย

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4245

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (561)

งดออกเสียง (50)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้