เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร16.12.2020

ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 338 คน/488 คน
เห็นด้วย 331
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 150
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
รวมพลัง
ชาติพัฒนากล้า
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาชาติ
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อชาติ
ประชาชาติ
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
ประชาชาติ
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนากล้า
ไทยภักดี
ไทยศรีวิไลย์
เพื่อชาติ

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ กำหนดให้ปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ซึ่งเดิมพืชกระท่อมเป็น 1 ในพืช 4 ชนิดที่อยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 โดยการปลดล็อคดังกล่าว สืบเนื่องจากหลายประเทศมิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1972 มิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ที่มีการบริโภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน สมควรยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4248

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (331)

ไม่เห็นด้วย (2)

ไม่ลงคะแนน (1)