เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร23.12.2020

ร่าง พ.ร.บ. ทำแท้งปลอดภัย (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 309 คน/487 คน
เห็นด้วย 287
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 16
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 178
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
เศรษฐกิจใหม่
ไทยสร้างไทย
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สร้างอนาคตไทย
ประชาชาติ
ประชาชาติ
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ก้าวไกล
เพื่อไทย
ก้าวไกล
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
เสรี�รวมไทย
เพื่อชาติ
เพื่อชาติไทย
ไทยภักดี
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ประชาชาติ
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.อาญาฯ สืบเนื่องมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2563 ว่าบทบัญญัติความผิดฐานหญิงทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำแท้งลูก ตามมาตรา 301 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ขัดหรือแย้งต่อมาตรา 28 ตามรัฐธรรมนูญ ทำให้เห็นว่าบทบัญญัติตามมาตรา 301 แห่งประมวลกฎหมายอาญา กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของหญิงเกินความจำเป็น ไม่เป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วน และเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา 28 ตามรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญยังได้เสนอแนะว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำแท้งควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยตัวร่าง พ.ร.บ.แก้ไข ป.อาญา กำหนดให้การทำแท้งในกรณีที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ การตั้งครรภ์จากการกระทำความผิด หรือ ทารกเสี่ยงคลอดผิดปกติ ให้ถือว่าไม่มีความผิด แต่อายุครรภ์ต้องไม่เกิน 12 สัปดาห์

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4250

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (287)

งดออกเสียง (16)

ไม่ลงคะแนน (1)