เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร23.12.2020

ร่าง พ.ร.บ. ศาลปกครองฯ (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 306 คน/488 คน
เห็นด้วย 299
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 5
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 182
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เสรีรวมไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปัตย์
เสรีรวมไทย
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
ประชาช�าติ
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
ประชาชาติ
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ได้มีการแก้ไขมาตรา 41/8 ของร่างเดิม โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ออกระเบียบเกี่ยวกับ “เงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิประโยชน์” ให้แก่ข้าราชการศาลปกครอง พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานศาลปกครอง ซึ่งต่อมา ก.บ.ศป. ได้ออกระเบียบกำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองไว้ที่ 6,000-20,000 บาท ตามประเภทและระดับของข้าราชการ

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4250

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (298)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (2)