เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร20.1.2021

ร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 332 คน/487 คน
เห็นด้วย 254
ไม่เห็นด้วย 71
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 4
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 155
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
เสรีรวมไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สร้างอนาคตไทย
ไทรักธรรม
ก้าวไกล
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
เปลี่ยน
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่

เนื้อหา

"ร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย มีสาระสำคัญคือ การอนุญาตให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อออกใบอนุญาตสำหรับวัตถุอันตราย เช่น สารเคมีอันตราย สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือตรวจสอบกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วยได้ โดยบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายต้องขึ้นบัญชีไว้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้กระบวนการรับรองคำขอ หนือกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย หรือกระบวนการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 77/2559 ให้ถือเป็นการดำเนินการตาม ร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย "

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4266

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (254)

ไม่เห็นด้วย (71)

งดออกเสียง (3)