เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร27.1.2021

ร่าง พ.ร.บ. สัตวบาลฯ (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 330 คน/487 คน
เห็นด้วย 327
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 157
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาชาติ
เพื่อไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติไทยพัฒนา
ไทยภักดี
ไทยศรีวิไลย์
เพื่อชาติ

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวบาล เป็นการกำหนดให้มีสภาการสัตวบาลเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาล และมีอำนาจในการกำหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ รวมถึงการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพ โดยมีคณะกรรมการสภาการสัตวบาลทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น แต่งตั้งอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการสอบสวน หรือ คณะกรรมการด้านอื่นๆ เป็นต้น

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4269

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (327)

ไม่เห็นด้วย (1)

งดออกเสียง (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

ไม่ลงคะแนน (2)