เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร27.1.2021

ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 301 คน/487 คน
เห็นด้วย 298
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 186
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
ประชาชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เสรีรวมไทย
เพื่อชาติไทย
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
เพื่อชาติ
ประชาธิปไตยใหม่
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อชาติ
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเพื่อการควบคุมยุทธภัณฑ์ โดยมีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า จากอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติตควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดให้การขออนุญาตนำเข้า ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์สามารถดำเนินการโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ทุกประเภท ต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ และต้องส่งสำเนาบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์และรายงานให้กระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน อีกทั้ง อายุของใบอนุญาตต่างๆ มีการปรับเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตหรือวันที่ได้รับใบอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4269

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (298)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)