เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร13.9.2019

ตั้ง กมธ.ศึกษาปัญหาสารเคมีเกษตรฯ

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 400 คน/400 คน
เห็นด้วย 400
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
อนาคตใหม่
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
เพื่อชาติ

เนื้อหา

ญัตติตั้ง กมธ.ศึกษาปัญหาสารเคมีเกษตรฯ สืบเนื่องมาจากปัญหาการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร เช่น พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ซึ่งมีรายงานการศึกษาว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนไทยจึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีดังกล่าว

โดยสภามีมติเห็นชอบกับญัตติดังกล่าวและมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 44 คน ประกอบไปด้วยสัดส่วนจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านและรัฐบาลรวมกัน จำนวน 39 คน และสัดส่วนจากคณะรัฐมนตรี จำนวน 5 คน และมีระยะเวลาพิจารณาศึกษาเป็นเวลา 60 วัน

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4158

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (400)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้