เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา17.3.2021

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ร.ธ.น. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1)

พิจารณาเรื่องร่าง รธน. แก้ไขเพิ่มเติม

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 441 คน/737 คน
เห็นด้วย 208
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 93
ไม่ลงคะแนน 136
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 296
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อชาติ
พลังประชารัฐ
วุฒิสภา
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
ไทยศรีวิไลย์
วุฒิสภา
วุฒิสภา
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
รวมไทยสร้างชาติ
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
รวมพลัง
ไทรักธรรม
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
เสรี��รวมไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ก้าวไกล
ประชาธิปไตยใหม่

เนื้อหา

จากที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหา 5 มาตรา ผ่านความเห็นของของรัฐสภาในวาระที่ 2 (พิจารณาเป็นรายมาตรา)โดยสาระสำคัญคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เพื่อให้สามารถมีสภาร่างรัฐธรรมมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง 200 คน จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4298

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (208)

ไม่เห็นด้วย (4)

งดออกเสียง (93)

ไม่ลงคะแนน (136)