THEY WORK FOR US
ประชุมส.ส.09.2.2022

ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า (โหวตให้ ครม. รับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ)

ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 408 คน
นาง กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
นาง กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ