เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา18.3.2021

ร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 522 คน/737 คน
เห็นด้วย 518
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 3
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 215
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติ
เศร�ษฐกิจใหม่
ไทยสร้างไทย
รวมแผ่นดิน
เปลี่ยน
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปัตย์
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
ประชาชาติ
เสรีรวมไทย
เพื่อชาติไทย
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
เพื่อชาติ
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม

เนื้อหา

"ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เป็นร่างกฎหมายที่ถูกเสนอมาในฐานะ “กฎหมายปฏิรูป” หรือ ร่างกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 โดยกำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ในการช่วยทำร่างกฎหมายและเอกสารประกอบ รวมถึงทำหน้าที่ในการเปิดรับเอกสารหลักฐานการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย และมีหน้าที่เปิดรับความเห็นและทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบของร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอ อีกทั้ง ยังให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์ได้

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4299

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (518)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (3)