เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร19.10.2019

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2563 (วาระ 1)

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 486 คน/486 คน
เห็นด้วย 251
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 234
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
อนาคตใหม่
เสรีรวมไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
พลังประชารัฐ
เศรษฐกิจใหม่
ชาติไทยพัฒนา
ภูมิใจไทย

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2563 มีการตั้งวงเงินงบประมาณไว้ที่ 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2 แสนล้านบาท โดยห้ากระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบมากที่สุด คือ กระทรวงศึกษาธิการ มีงบประมาณ กว่า 3.6 แสนล้านบาท ถัดมา คือ กระทรวงมหาดไทย งบประมาณกว่า 3.5 แสนล้านบาท ถัดมาเป็นกระทรวงกลาโหม มีงบประมาณที่ต้องบริหารกว่า 2.3 แสนล้านบาท และกระทรวงคมนาคม มีงบประมาณทั้งสิ้น กว่า 1.78 แสนล้านบาท สุดท้ายคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณ กว่า 1.09 แสนล้านบาท

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4162

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (251)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (234)

ไม่ลงคะแนน (1)