เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร27.5.2021

อนุมัติ พ.ร.ก. ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจจากโควิด-19

พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 390 คน/482 คน
เห็นด้วย 331
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 58
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 92
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
รวมแผ่นดิน
เพื่อชาติ
สร้างอนาคตไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจ�ไทย
เพื่อชาติไทย
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
เพื่อชาติ
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาชาติ
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อชาติ

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.ก. ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจจากโควิด-19 มีสาระสำคัญคือ กาหนดให้กระทรวงการคลัง ธปท. และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีหน้าที่และอานาจดาเนินการตามวิธีการที่กาหนดไว้ในพระราชกาหนดนี้ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือจากมาตรการที่รัฐกาหนดให้ ประชาชนต้องปฏิบัติอันเป็นการระงับ ยับยั้ง และแก้ไขปัญหาจากการระบาดของโรคดังกล่าว และให้ธปท. มีอานาจให้กู้ยืมแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ (สถาบันการเงิน) เป็นการเฉพาะคราว เพื่อให้สถาบันการเงินนาไปให้ผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืม หรือใช้ประโยชน์ ตามที่กาหนดในพระราชกาหนดนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 350,000 ล้านบาท

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4317

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (331)

ไม่เห็นด้วย (1)

งดออกเสียง (58)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้