THEY WORK FOR US
ประชุมส.ส.09.2.2022

ร่าง พ.ร.บ. ฉุกเฉิน (โหวตให้ ครม. รับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ)

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 395 คน
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคประชาธิปัตย์