THEY WORK FOR US
ประชุมส.ส.09.2.2022

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม) (โหวตให้ ครม. รับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 350 คน
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคประชาธิปัตย์