THEY WORK FOR US
ประชุมส.ส.07.7.2022

ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินช่วยโควิด-19 (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 269 คน
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคประชาธิปัตย์