เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร10.6.2021

อนุมัติ พ.ร.ก. เงินกู้โควิด-19 (ห้าแสนล้านบาท)

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 469 คน/469 คน
เห็นด้วย 270
ไม่เห็นด้วย 196
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ไทยศรีวิไลย์
ประชาธิปัตย์
เสรีรวมไทย
เพื่อไทย

เนื้อหา

"ร่าง พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการตรากฎหมาย โดยให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระจบจากโรคโควิด-19 วงเงิน 500,000 ล้านบาท โดยแบ่งการจัดสรรงบออกเป็นสามส่วน ได้แก่

หนึ่ง แผนงานหรือโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 30,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ รวมทั้งการปรับปรุง สถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

สอง ผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 300,000 ล้านบาท ดำเนินการโดยกระทรวงการคลัง  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

และสามแผนงานหรือโครงการสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 170,000 ล้านบาท ดำเนินการโดยกระทรวงการคลัง  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับแผนงาน หรือโครงการเพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ และกระตุ้นการลงทุน และการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ"

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4319

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (270)

ไม่เห็นด้วย (196)

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (2)