THEY WORK FOR US
ประชุมส.ส.08.6.2022

ร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระ 1)

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 331 คน
นาย กนก ลิ้มตระกูล
นาย กนก ลิ้มตระกูล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย