เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร16.6.2021

ร่าง พ.ร.บ. ประมวลรัษฎากรฯ (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 327 คน/483 คน
เห็นด้วย 322
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 4
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 156
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
ไทยสร้างไทย
ประชาชาติ
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
เพื่อชาติ
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
เสรีรวมไทย
เพื่อชาติ
เพื่อชาติไทย
ชาติไทยพัฒนา
ไทยศรีวิไลย์

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคำขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) กำหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้หรือจะได้ทำกับรัฐบาลต่างประเทศ โดยมีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรเพื่อป้่้องกันปัญหาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4321

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (322)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)