เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร16.6.2021

ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 319 คน/483 คน
เห็นด้วย 315
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 3
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 164
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนากล้า
ไทยสร้างไทย
รวมพลัง
ประชาชาติ
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
ประชาชาติ
เสรีรวมไทย
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อชาติ
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก มีสาระสำคัญคือ เพิ่มอัตราโทษสำหรับผู้ขับขี่ที่กระทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับ โดยให้จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000-100,000 บาท และยังเพิ่มอัตราโทษสำหรับการขับรถเร็วเกินกำหนด ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท หากขับรถย้อนศร ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย จะปรับไม่เกิน 2,000 บาท และเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น เป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อีกทั้ง ยังมีการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถ โดยกำหนดให้การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทาง พร้อมด้วยรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป ในลักษณะนัดหมายเพื่อแข่งรถ รวมกลุ่มโดยมีการดัดแปลงหรือปรับแต่งรถ หรือ มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถ ต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทาง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

ส่วนผู้จัดแข่งรถ มีการกำหนดโสำหรับผู้โฆษณา ประกาศ ชักชวน ให้มีการแข่งรถ โดยมีอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนร้านรับแต่งรถ หากมีรถที่ถูกนำไปใช้แข่งรถ ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุน คือ ต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง

ส่วนประเด็นสุดท้ายคือ การกำหนดเรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัย โดยรถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ส่วนรถกระบะ ผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้า ส่วนกรณีเป็นรถกระบะสองตอนผู้โดยสารตอนหลัง ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย ด้วย หากฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท"""

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4321

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (315)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (3)