THEY WORK FOR US
ประชุมส.ส.15.6.2022

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ครม. (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (วาระ 1)

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 404 คน
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคประชาธิปัตย์