เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร16.6.2021

ร่าง พ.ร.บ. หอการค้า (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 317 คน/483 คน
เห็นด้วย 312
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 3
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 166
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
เสรีรวมไทย
เพื่อชาติ
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
ไทยสร้างไทย
เปลี่ยน
ประชาธิปไตยใหม่
สร้างอนาคตไทย
รวมไทยสร้างชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ไทยสร้างไทย
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.หอการค้า มีการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของหอการค้าโดยเพิ่มหน้าที่ในการจัดทำและรับรองเอกสารที่ใช้ในทางการค้าระหว่างประเทศ การรับรองลายมือชื่อของบุคคลในเอกสาร การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางการค้า และการทำความตกลงหรือความร่วมมือกับทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ อีกทั้ง ยังกำหนดให้การเลิกหอการค้าต้องกระทำโดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4321

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (312)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (2)

ไม่ลงคะแนน (3)