เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา22.6.2021

ร่าง พ.ร.บ. ประชามติ (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 618 คน/733 คน
เห็นด้วย 611
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 115
วุฒิสภา
เ��พื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมพลัง
รวมแผ่นดิ�น
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
วุฒิสภา
วุฒิสภา
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
วุฒิสภา
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
เปลี่ยน
รวมพลัง
พลังธรรมใหม่

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.ประชามติฯ ที่ผ่านครั้งนี้ มีสาระสำคัญคือ 1.เปิดทางให้ทำประชามติ (ซึ่งประชาชนสามารถเข้าชื่อ 50,000 ชื่อ เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบทำประชามติได้) 2.ใช้เขตจังหวัดแบบเขตการเลือกตั้งส.ส.เป็นเขตลงประชามติ 3.เปิดทางให้ใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรได้เป็นครั้งแรก 4.เปิดทางให้ลงคะแนนผ่านไปรษณีย์ และลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กรอนิกส์ 5.ในการผ่านประชามติ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียง และมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งผู้มาใช้สิทธิออกเสียง 6.กำหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ต้องมีสัญชาติไทย, อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันออกเสียง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงไม่น้อยกว่า 90 วัน 7.กำหนดให้เผยแพร่สาระสำคัญ เรื่องที่จะทำประชามติให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน และทำเอกสารส่งให้เจ้าบ้านภายใน 30 วัน 8.สิทธิและเสรีภาพในการรณรงค์การออกเสียง 9.กำหนดบทลงโทษต่าง ๆ 10.ห้ามเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (โพล) เกี่ยวกับการออกเสียงในเวลา 7 วันก่อนวันออกเสียง จนสิ้นสุดเวลาออกเสียง

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4323

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (611)

ไม่เห็นด้วย (4)

งดออกเสียง (2)

ไม่ลงคะแนน (1)