เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา24.6.2021

แก้ รธน. พรรคพลังประชารัฐ สิทธิเสรีภาพ / บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ / ตัดบทลงโทษ ส.ส.ดูเรื่องงบ / ตัดข้อห้าม ส.ส.เกี่ยวข้องราชการ / ให้ ส.ส. ร่วมติดตามปฏิรูปประเทศกับ ส.ว. (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 706 คน/706 คน
เห็นด้วย 334
ไม่เห็นด้วย 199
งดออกเสียง 173
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนาก�ล้า
เพื่อชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
รวมแผ่นดิน
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
วุฒิสภา
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
รวมพลัง
เพื่อไทย
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
ภูมิใจไทย
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
เพื่อไทย
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่างที่เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐ พรรคเดียว เสนอหลายประเด็นรวมกัน ดังนี้ 1) เพิ่มมาตรา 29 เอาสิทธิในกระบวนการยุติธรรมกลับมา ซึ่งเขียนคล้ายกับฉบับปี 2550 สิทธิเหล่านี้เคยเขียนไว้ชัดเจนในฉบับปี 2550 แต่ถูกตัดออกไปในฉบับปี 2560 2) แก้ไขมาตรา 41(3) ในประเด็นสิทธิของชุมชน เพิ่มเติมให้ชุมชนยังมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐในกรณีที่ฟ้องหน่วยงานของรัฐ 3) แก้ไขมาตรา 45 เลิกบังคับพรรคการเมืองทำ Primary Vote 4) เสนอให้นำระบบเลือกตั้ง "บัตรสองใบ" แบบรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 กลับมาใช้ แต่มีรายละเอียดต่างไป เช่น กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของพรรคที่ได้ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ไว้ที่ 1% 5) แก้ไขมาตรา 144 ลดความเข้มงวดเรื่องทุจริต ยกเลิกการกำหนดโทษ ส.ส. หรือ ส.ว. หรือคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ แปรญญัติให้ตัวเองมีส่วนใช้งบประมาณ 6) แก้ไขมาตรา 185 ลดความเข้มงวดเรื่องทุจริต ยกเลิกการห้าม ส.ส. หรือ ส.ว. ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 7) แก้ไขมาตรา 270 ให้อำนาจกำกับการปฏิรูปประเทศ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จากเดิมที่เป็นของ ส.ว. ฝ่ายเดียว ให้เป็นอำนาจของ ส.ส. ร่วมด้วย

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4325

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (334)

ไม่เห็นด้วย (199)

งดออกเสียง (173)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้