เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร20.11.2019

อนุมัติ พ.ร.ก. สถาบันครอบครัว

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 469 คน/469 คน
เห็นด้วย 246
ไม่เห็นด้วย 74
งดออกเสียง 148
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
อนาคตใหม่
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
เสรีรวมไทย
ภูมิใจไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย

เนื้อหา

พ.ร.ก. ชะลอการบังคับใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมสถาบันครอบครัวฯ มีสาระสำคัญ คือ การเลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ที่กำหนดมาตรการในการลดการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้ผู้กระทำได้มีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งปรับปรุงกลไก บทบาท อำนาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศับความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง และให้นำพ.ร.บ.สถาบันครอบครับ พ.ศ. 2550 ออกมาใช้ก่อนเป็นการชั่วคราว

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4167

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (246)

ไม่เห็นด้วย (74)

งดออกเสียง (148)

ไม่ลงคะแนน (1)