เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา24.6.2021

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 1 เพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิชุมชน สิทธิผู้บริโภค (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 706 คน/706 คน
เห็นด้วย 469
ไม่เห็นด้วย 75
งดออกเสียง 162
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
รวมแผ่นดิน
ไทยศรีวิไลย์
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
รวมพลัง
เพื่อชาติไทย
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
ภูมิใจไทย
วุฒิสภา
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่างที่นำเสนอโดยประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 1 ประเด็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน 1) เพิ่มมาตรา 29 เอาสิทธิในกระบวนการยุติธรรมกลับมา ซึ่งเขียนคล้ายกับฉบับปี 2550 สิทธิเหล่านี้เคยเขียนไว้ชัดเจนในฉบับปี 2550 แต่ถูกตัดออกไปในฉบับปี 2560 2) เพิ่มมาตรา 43 เอาหลักการเรื่ององค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกลับคืนมา ซึ่งเคยมีในฉบับปี 2550 แต่ถูกตัดออกไปในฉบับปี 2560 3) แก้ไขมาตรา 46 เรื่องสิทธิผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง ได้รับการเยียวยาความเสียหาย สิทธิการรวมตัว และกำหนดให้ “ต้องมี” องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค รับงบประมาณจากรัฐ ซึ่งต่างจากฉบับปี 2560 ที่กำหนดเพียงให้ผู้บริโภคมีสิทธิจัดตั้งองค์กร 4)เพิ่มเติมมาตรา 72 แนวนโยบายแห่งรัฐเกี่ยวกับที่ดิน น้ำ พลังงาน โดยให้เกษตรกรมีสิทธิในที่ดินอย่างทั่วถึงโดยการ “ปฏิรูปที่ดิน” รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสม

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4325

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (469)

ไม่เห็นด้วย (75)

งดออกเสียง (162)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้