เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา24.6.2021

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 3 กระบวนการตรวจสอบ ป.ป.ช. (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 706 คน/706 คน
เห็นด้วย 431
ไม่เห็นด้วย 97
งดออกเสียง 178
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
วุฒิสภา
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
รวมแผ่นดิน
ไทยศรีวิไลย์
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
รวมพลัง
เพื่อชาติไทย
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
ภูมิใจไทย
วุฒิสภา
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่างที่นำเสนอโดยประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 3 กระบวนการตรวจสอบ ป.ป.ช. 1) แก้ไขมาตรา 236 ยกเลิกสิทธิของประชาชนที่จะเข้าชื่อกัน 20,000 คนเพื่อเสนอเรื่องให้ตรวจสอบและถอดถอนกรรมการป.ป.ช. 2) แก้ไขมาตรา 237 กรณี ป.ป.ช. ร่ำรวยผิดปกติ หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จากเดิมที่ต้องส่งให้อัยการสูงสุด ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้เปลี่ยนเป็นเสนอเรื่องต่อ “ศาลฎีกา” เพื่อวินิจฉัย

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4325

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (431)

ไม่เห็นด้วย (97)

งดออกเสียง (178)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้