THEY WORK FOR US
นาย วิเชียร ชวลิต

นาย วิเชียร ชวลิต

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค สร้างอนาคตไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 20 เม.ย. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 17


เพศ ชาย อายุ 68 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)) อาชีพเดิม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (สปท.)


ทรัพย์สิน 53,248,377.81 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สัตวบาลฯ (วาระ 3)

22.06.2022