THEY WORK FOR US

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25

25th House of Representative

About

เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ได้มาจากการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยสมาชิก (ส.ส.) 500 คนตามระบบจัดสรรปันส่วนผสม โดย 350 คนเป็นผู้แทนเขต และอีก 150 คนมาจากระบบบัญชีรายชื่อ ฝ่ายรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมพรรคพลังประชารัฐ ส่วนฝ่ายค้านคือพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 6 พรรค

Official Link

WebsiteFacebook

In Office

24.03.2019 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจำนวน 486 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
27.98%
บัญชีรายชื่อ
27.98%
72.02%
แบ่งเขต
72.02%
ชาย
หญิง
83.95%
ชาย
83.95%
16.05%
หญิง
16.05%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
9.05%
25-38 ปี
9.05%
30.66%
39-54 ปี
30.66%
54.32%
55-73 ปี
54.32%
5.97%
74 ปีขึ้นไป
5.97%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันทหาร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่พบข้อมูล
1.65%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
1.65%
0.82%
สถาบันทหาร
0.82%
26.54%
ปริญญาตรี
26.54%
58.85%
ปริญญาโท
58.85%
10.70%
ปริญญาเอก
10.70%
1.44%
ไม่พบข้อมูล
1.44%
การเมือง
เอกชน
การศึกษา
อื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
66.67%
การเมือง
66.67%
15.43%
เอกชน
15.43%
3.50%
การศึกษา
3.50%
10.70%
อื่นๆ
10.70%
3.70%
ไม่พบข้อมูล
3.70%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
18.93%
0-10 ล้านบาท
18.93%
52.06%
11-100 ล้านบาท
52.06%
20.99%
101-1000 ล้านบาท
20.99%
2.26%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
2.26%
5.76%
ไม่พบข้อมูล
5.76%

การลงมติล่าสุดของสภาผู้แทนราษฎร

52% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม) ฉบับก้าวไกล (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 211
ไม่เห็นด้วย 180
งดออกเสียง 12
ไม่ลงคะแนน 4
15.6.2022

57% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 229
ไม่เห็นด้วย 167
งดออกเสียง 6
ไม่ลงคะแนน 2
15.6.2022

57% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ ​(คู่ชีวิต) ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 230
ไม่เห็นด้วย 169
งดออกเสียง 7
ไม่ลงคะแนน 1
15.6.2022

62% เห็นด้วย

ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ประชาธิปัตย์ (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 251
ไม่เห็นด้วย 124
งดออกเสียง 30
ไม่ลงคะแนน 2
15.6.2022

93% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 372
ไม่เห็นด้วย 7
งดออกเสียง 23
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

54% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 178
ไม่เห็นด้วย 138
งดออกเสียง 15
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

สำรวจตามพรรคการเมือง

พรรคร่วมรัฐบาล (243 คน)

พรรคฝ่ายค้าน (243 คน)