เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25

25th House of Representative

About

ส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ ที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยสมาชิก (ส.ส.) 500 คนตามระบบจัดสรรปันส่วนผสม โดย 350 คนเป็นผู้แทนเขต และอีก 150 คนมาจากระบบบัญชีรายชื่อ ฝ่ายรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมพรรคพลังประชารัฐ

Official Link

WebsiteFacebook

In Office

24.03.2019 - Now

Key Members

รองประธานสภา คนที่ 1
รองประธานสภา คนที่ 2

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจำนวน 412 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
29.20%
บัญชีรายชื่อ
29.20%
70.80%
แบ่งเขต
70.80%
ชาย
หญิง
83.98%
ชาย
83.98%
16.02%
หญิง
16.02%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
6.80%
25-38 ปี
6.80%
28.88%
39-54 ปี
28.88%
55.58%
55-73 ปี
55.58%
8.74%
74 ปีขึ้นไป
8.74%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันทหาร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่พบข้อมูล
1.95%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
1.95%
0.73%
สถาบันทหาร
0.73%
27.01%
ปริญญาตรี
27.01%
58.64%
ปริญญาโท
58.64%
9.98%
ปริญญาเอก
9.98%
1.70%
ไม่พบข้อมูล
1.70%
การเมือง
เอกชน
การศึกษา
อื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
65.77%
การเมือง
65.77%
14.91%
เอกชน
14.91%
3.67%
การศึกษา
3.67%
11.49%
อื่นๆ
11.49%
4.16%
ไม่พบข้อมูล
4.16%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
19.17%
0-10 ล้านบาท
19.17%
51.46%
11-100 ล้านบาท
51.46%
18.69%
101-1000 ล้านบาท
18.69%
2.43%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
2.43%
8.25%
ไม่พบข้อมูล
8.25%

การลงมติล่าสุดของสภาผู้แทนราษฎร

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 335
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2023

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 311
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 1
8.2.2023

64% เห็นด้วย

แก้ รธน. ปลดล็อคท้องถิ่น (คณะก้าวหน้า) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 227
ไม่เห็นด้วย 35
งดออกเสียง 94
ไม่ลงคะแนน 0
7.12.2022

60% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 119
ไม่เห็นด้วย 78
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 1
30.11.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 279
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 4
9.11.2022

54% เห็นด้วย

พ.ร.ก. ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565
ผ่าน
เห็นด้วย 186
ไม่เห็นด้วย 156
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
9.11.2022

สำรวจตามพรรคการเมือง