เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US

วุฒิสภา ชุดที่ 12

12nd Senate

About

ส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิก (ส.ว.) 250 คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง โดย 244 คนมาจากการสรรหา และอีก 6 คนเป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง มีอำนาจเพิ่มเติมตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญให้ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรีตลอดจนพิจารณากฎหมายที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง

Official Link

WebsiteFacebook

In Office

28.05.2019 - Now

Key Members

รองประธานสภา คนที่ 1
รองประธานสภา คนที่ 2

Members

สมาชิกวุฒิสภาจำนวน 249 คน

ชาย
หญิง
89.92%
ชาย
89.92%
10.08%
หญิง
10.08%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
0.40%
25-38 ปี
0.40%
1.20%
39-54 ปี
1.20%
73.49%
55-73 ปี
73.49%
24.90%
74 ปีขึ้นไป
24.90%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันทหาร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่พบข้อมูล
2.05%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
2.05%
11.89%
สถาบันทหาร
11.89%
11.89%
ปริญญาตรี
11.89%
60.66%
ปริญญาโท
60.66%
12.30%
ปริญญาเอก
12.30%
1.23%
ไม่พบข้อมูล
1.23%
การเมือง
ทหาร
องค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
26.91%
การเมือง
26.91%
24.50%
ทหาร
24.50%
19.28%
องค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
19.28%
29.32%
อื่นๆ
29.32%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
4.02%
0-10 ล้านบาท
4.02%
31.73%
11-100 ล้านบาท
31.73%
11.24%
101-1000 ล้านบาท
11.24%
1.61%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
1.61%
51.41%
ไม่พบข้อมูล
51.41%

การลงมติล่าสุดของวุฒิสภา

7% เห็นด้วย

ลงมติกรณี ส.ส. มีมติให้รัฐสภาส่งเรื่องที่ควรออกเสียงประชามติให้ ครม. ดำเนินการ
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 12
ไม่เห็นด้วย 156
งดออกเสียง 13
ไม่ลงคะแนน 1
21.2.2023

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 202
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 3
8.2.2023

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 173
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 2
8.2.2023

3% เห็นด้วย

แก้ รธน. ปลดล็อคท้องถิ่น (คณะก้าวหน้า) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 6
ไม่เห็นด้วย 187
งดออกเสียง 10
ไม่ลงคะแนน 0
7.12.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 157
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
30.11.2022

79% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. สามัญพิจารณากรณี ส.ส. มีมติให้รัฐสภาส่งเรื่องที่ควรออกเสียงประชามติให้ ครม. ดำเนินการ
ผ่าน
เห็นด้วย 150
ไม่เห็นด้วย 26
งดออกเสียง 15
ไม่ลงคะแนน 0
21.11.2022

สมาชิกทั้งหมด

นาย กรรณภว์ ธนภรรคภวิน
นาย กรรณภว์ ธนภรรคภวิน
สมาชิกวุฒิสภา
พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย กล้านรงค์ จันทิก
นาย กล้านรงค์ จันทิก
สมาชิกวุฒิสภา
นาย กษิดิศ อาชวคุณ
นาย กษิดิศ อาชวคุณ
สมาชิกวุฒิสภา
นาง กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
นาง กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
สมาชิกวุฒิสภา
นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย กำพล เลิศเกียรติดำรงค์
นาย กำพล เลิศเกียรติดำรงค์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย กิตติ วะสีนนท์
นาย กิตติ วะสีนนท์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
นาย กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย กูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
นาย กูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
สมาชิกวุฒิสภา
นาย เกียว แก้วสุทอ
นาย เกียว แก้วสุทอ
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ดร. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
นาย ขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย คำนูณ สิทธิสมาน
นาย คำนูณ สิทธิสมาน
สมาชิกวุฒิสภา
นาย จเด็จ อินสว่าง
นาย จเด็จ อินสว่าง
สมาชิกวุฒิสภา
นาย จรินทร์ จักกะพาก
นาย จรินทร์ จักกะพาก
สมาชิกวุฒิสภา
พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
สมาชิกวุฒิสภา
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย จัตุรงค์ เสริมสุข
นาย จัตุรงค์ เสริมสุข
สมาชิกวุฒิสภา
นาง จินตนา ชัยยวรรณาการ
นาง จินตนา ชัยยวรรณาการ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย จิรชัย มูลทองโร่ย
นาย จิรชัย มูลทองโร่ย
สมาชิกวุฒิสภา
นาง จิรดา สงฆ์ประชา
นาง จิรดา สงฆ์ประชา
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
สมาชิกวุฒิสภา
นายแพทย์ เจตน์ ศิรธรานนท์
นายแพทย์ เจตน์ ศิรธรานนท์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย เจน นำชัยศิริ
นาย เจน นำชัยศิริ
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
ดร. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย เฉลา พวงมาลัย
นาย เฉลา พวงมาลัย
สมาชิกวุฒิสภา
พลอากาศตรี นายแพทย์ เฉลิมชัย เครืองาม
พลอากาศตรี นายแพทย์ เฉลิมชัย เครืองาม
สมาชิกวุฒิสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย เฉลิมชัย เฟื่องคอน
นาย เฉลิมชัย เฟื่องคอน
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย เฉลียว เกาะแก้ว
นาย เฉลียว เกาะแก้ว
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ชลิต แก้วจินดา
นาย ชลิต แก้วจินดา
สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. ชาญวิทย์ ผลชีวิน
ดร. ชาญวิทย์ ผลชีวิน
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย
พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย
สมาชิกวุฒิสภา
พล.ร.อ. เชิงชาย ชมเชิงแพทย์
พล.ร.อ. เชิงชาย ชมเชิงแพทย์
สมาชิกวุฒิสภา
ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ
ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย เชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
นาย เชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
นาย ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน
พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน
สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ณรงค์ รัตนานุกูล
นาย ณรงค์ รัตนานุกูล
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
นาย ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ณรงค์ อ่อนสอาด
นาย ณรงค์ อ่อนสอาด
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจโท ณัฏฐวัฒก์ รอดบางยาง
พลตำรวจโท ณัฏฐวัฒก์ รอดบางยาง
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ดนัย มีชูเวท
พลเอก ดนัย มีชูเวท
สมาชิกวุฒิสภา
นาง ดวงพร รอดพยาธิ์
นาง ดวงพร รอดพยาธิ์
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
ดร. ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
ดร. ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
นาย ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
สมาชิกวุฒิสภา
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแ�จ้ง
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. ตวง อันทะไชย
ดร. ตวง อันทะไชย
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช
พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ถนัด มานะพันธ์ุนิยม
นาย ถนัด มานะพันธ์ุนิยม
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ถวิล เปลี่ยนศรี
นาย ถวิล เปลี่ยนศรี
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ถาวร เทพวิมลเพชรกุล
นาย ถาวร เทพวิมลเพชรกุล
สมาชิกวุฒิสภา
พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์
พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ทรงเดช เสมอคำ
นาย ทรงเดช เสมอคำ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ทวีป เนตรนิยม
พลเอก ทวีป เนตรนิยม
สมาชิกวุฒิสภา
นายแพทย์ ทวีวงษ์ จุลกมนตรี
นายแพทย์ ทวีวงษ์ จุลกมนตรี
สมาชิกวุฒิสภา
นาง ทัศนา ยุวานนท์
นาง ทัศนา ยุวานนท์
สมาชิกวุฒิสภา
ร้อยเอก ดร. ทินพันธุ์ นาคะตะ
ร้อยเอก ดร. ทินพันธุ์ นาคะตะ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ธงชัย สาระสุข
พลเอก ธงชัย สาระสุข
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ดร. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
พลเอก ดร. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ธานี สุโชดายน
นาย ธานี สุโชดายน
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ธานี อ่อนละเอียด
นาย ธานี อ่อนละเอียด
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ธีรเดช มีเพียร
พลเอก ธีรเดช มีเพียร
สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก นพดล โชคระดา
พลเรือเอก นพดล โชคระดา
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก นพดล อินทปัญญา
พลเอก นพดล อินทปัญญา
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์
พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย นิพนธ์ นาคสมภพ
นาย นิพนธ์ นาคสมภพ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์
ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย นิอาแซ ซีอุเซ็ง
นาย นิอาแซ ซีอุเซ็ง
สมาชิกวุฒิสภา
นาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
นาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย บรรชา พงศ์อายุกูล
นาย บรรชา พงศ์อายุกูล
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก บุญธรรม โอริส
พลเอก บุญธรรม โอริส
สมาชิกวุฒิสภา
นาย บุญมี สุระโคตร
นาย บุญมี สุระโคตร
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. บุญส่ง ไข่เกษ
ดร. บุญส่ง ไข่เกษ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ดร. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
พลเอก ดร. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาง เบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
นาง เบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
สมาชิกวุฒิสภา
หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล
หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล
สมาชิกวุฒิสภา
พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง
พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
นาย ประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ประพันธ์ คูณมี
นาย ประพันธ์ คูณมี
สมาชิกวุฒิสภา
นาง ประภาศรี สุฉันทบุตร
นาง ประภาศรี สุฉันทบุตร
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ประมนต์ สุธีวงศ์
นาย ประมนต์ สุธีวงศ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ประมาณ สว่างญาติ
นาย ประมาณ สว่างญาติ
สมาชิกวุฒิสภา
ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาง ประยูร เหล่าสายเชื้อ
นาง ประยูร เหล่าสายเชื้อ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ดร. ประสาท สุขเกษตร
พลเอก ดร. ประสาท สุขเกษตร
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
นาย ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
สมาชิกวุฒิสภา
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
นาย ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ปัญญา งานเลิศ
นาย ปัญญา งานเลิศ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
นาย ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
ดร. ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
นาย ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก โปฎก บุนนาค
พลเอก โปฎก บุนนาค
สมาชิกวุฒิสภา
นาง ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
นาง ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
สมาชิกวุฒิสภา
แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย พรเพชร วิชิตชลชัย
นาย พรเพชร วิชิตชลชัย
สมาชิกวุฒิสภา
นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป
นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก พหล สง่าเนตร
พลเอก พหล สง่าเนตร
สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
สมาชิกวุฒิสภา
นาง พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
นาง พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย พิทักษ์ ไชยเจริญ
นาย พิทักษ์ ไชยเจริญ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์
พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย พิศาล มาณวพัฒน์
นาย พิศาล มาณวพัฒน์
สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก
พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
สมาชิกวุฒิสภา
นาย พีระศักดิ์ พอจิต
นาย พีระศักดิ์ พอจิต
สมาชิกวุฒิสภา
นาง เพ็ญพักตร์ ศรีทอง
นาง เพ็ญพักตร์ ศรีทอง
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
นาย ไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ไพโรจน์ พ่วงทอง
นาย ไพโรจน์ พ่วงทอง
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
สมาชิกวุฒิสภา
นางสาว ภัทรา วรามิตร
นางสาว ภัทรา วรามิตร
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ภาณุ อุทัยรัตน์
นาย ภาณุ อุทัยรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย มณเฑียร บุญตัน
นาย มณเฑียร บุญตัน
สมาชิกวุฒิสภา
นาย มหรรณพ เดชวิทักษ์
นาย มหรรณพ เดชวิทักษ์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
สมาชิกวุฒิสภา
พันตำรวจตรี ดร. ยงยุทธ สา��ระสมบัติ
พันตำรวจตรี ดร. ยงยุทธ สาระสมบัติ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ดร. ยอดยุทธ บุญญาธิการ
พลเอก ดร. ยอดยุทธ บุญญาธิการ
สมาชิกวุฒิสภา
พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน
พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ยุทธนา ทัพเจริญ
นาย ยุทธนา ทัพเจริญ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
นาย รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ลักษณ์ วจนานวัช
นาย ลักษณ์ วจนานวัช
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก เ��ลิศรัตน์ รัตนวานิช
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
สมาชิกวุฒิสภา
ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ดร. วรพงษ์ สง่าเนตร
พลเอก ดร. วรพงษ์ สง่าเนตร
สมาชิกวุฒิสภา
นาง วรารัตน์ อติแพทย์
นาง วรารัตน์ อติแพทย์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์
พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก วลิต โรจนภักดี
พลเอก วลิต โรจนภักดี
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก วสันต์ สุริยมงคล
พลเอก วสันต์ สุริยมงคล
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก วัฒนา สรรพานิช
พลเอก วัฒนา สรรพานิช
สมาชิกวุฒิสภา
นาย วันชัย สอนศิริ
นาย วันชัย สอนศิริ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย วัลลภ ตังคณานุรักษ์
นาย วัลลภ ตังคณานุรักษ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย วิชัย ทิตตภักดี
นาย วิชัย ทิตตภักดี
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ดร. วิชิต ยาทิพย์
พลเอก ดร. วิชิต ยาทิพย์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย วิทยา ผิวผ่อง
นาย วิทยา ผิวผ่อง
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก วินัย สร้างสุขดี
พลเอก วินัย สร้างสุขดี
สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
สมาชิกวุฒิสภา
นางสาว วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
นางสาว วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย วิรัตน์ เกสสมบูรณ์
นาย วิรัตน์ เกสสมบูรณ์
สมาชิกวุฒิสภา
นางสาว วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์
นางสาว วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย วิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
นาย วิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
สมาชิกวุฒิสภา
นาย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
นาย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย วีระศักดิ์ ฟูตระกูล
นาย วีระศักดิ์ ฟูตระกูล
สมาชิกวุฒิสภา
นาย วีระศักดิ์ ภูครองหิน
นาย วีระศักดิ์ ภูครองหิน
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
สมาชิกวุฒิสภา
นาย วุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
นาย วุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
นาย ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
นาย ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
ดร. ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ศุภชัย สมเจริญ
นาย ศุภชัย สมเจริญ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
สมาชิกวุฒิสภา
นายแพทย์ หม่อมหลวง สกุล มาลากุล
นายแพทย์ หม่อมหลวง สกุล มาลากุล
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก สนธยา ศรีเจริญ
พลเอก สนธยา ศรีเจริญ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์
พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์
พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์
ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
สมาชิกวุฒิสภา
นาย สมชาย ชาญณรงค์กุล
นาย สมชาย ชาญณรงค์กุล
สมาชิกวุฒิสภา
นาย สมชาย เสียงหลาย
นาย สมชาย เสียงหลาย
สมาชิกวุฒิสภา
นาย สมชาย แสวงการ
นาย สมชาย แสวงการ
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. สมชาย หาญหิรัญ
ดร. สมชาย หาญหิรัญ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย สมเดช นิลพันธุ์
นาย สมเดช นิลพันธุ์
สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจโท สมบัติ มิลินทจินดา
พลตำรวจโท สมบัติ มิลินทจินดา
สมาชิกวุฒิสภา
นาย สมบูรณ์ งามลักษณ์
นาย สมบูรณ์ งามลักษณ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย สมพล เกียรติไพบูลย์
นาย สมพล เกียรติไพบูลย์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
นาย สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข
พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
สมาชิกวุฒิสภา
นาย สวัสดิ์ สมัครพงศ์
นาย สวัสดิ์ สมัครพงศ์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก สสิน ทองภักดี
พลเอก สสิน ทองภักดี
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์
ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย สัญชัย จุลมนต์
นาย สัญชัย จุลมนต์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย สาธิต เหล่าสุวรรณ
นาย สาธิต เหล่าสุวรรณ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย สำราญ ครรชิต
นาย สำราญ ครรชิต
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก สำเริง ศิวาดารงค์
พลเอก สำเริง ศิวาดารงค์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
สมาชิกวุฒิสภา
พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย
พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย
สมาชิกวุฒิสภา
นาย สุชัย บุตรสาระ
นาย สุชัย บุตรสาระ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย สุธี มากบุญ
นาย สุธี มากบุญ
สมาชิกวุฒิสภา
นาง สุนี จึงวิโรจน์
นาง สุนี จึงวิโรจน์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
นาย สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. สุรเดช จิรัฐิติเจริญ
ดร. สุรเดช จิรัฐิติเจริญ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย สุรสิทธิ์ ตรีทอง
นาย สุรสิทธิ์ ตรีทอง
สมาชิกวุฒิสภา
นาย สุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ
นาย สุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย สุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์
นาย สุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์
สมาชิกวุฒิสภา
นาง สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
นาง สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย สุวัฒน์ จิราพันธุ์
นาย สุวัฒน์ จิราพันธุ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย เสรี สุวรรณภานนท์
นาย เสรี สุวรรณภานนท์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
สมาชิกวุฒิสภา
พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย อนุพร อรุณรัตน์
นาย อนุพร อรุณรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย อนุศักดิ์ คงมาลัย
นาย อนุศักดิ์ คงมาลัย
สมาชิกวุฒิสภา
นาย อนุศาสน์ สุวรรณมงคล
นาย อนุศาสน์ สุวรรณมงคล
สมาชิกวุฒิสภา
นาย อนุสิษฐ คุณากร
นาย อนุสิษฐ คุณากร
สมาชิกวุฒิสภา
นาย อภิชาติ โตดิลกเวชช์
นาย อภิชาติ โตดิลกเวชช์
สมาชิกวุฒิสภา
นาง อภิรดี ตันตราภรณ์
นาง อภิรดี ตันตราภรณ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย อมร นิลเปรม
นาย อมร นิลเปรม
สมาชิกวุฒิสภา
พล.อ.อ. อลงกรณ์ วัณณรถ
พล.อ.อ. อลงกรณ์ วัณณรถ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ออน กาจกระโทก
นาย ออน กาจกระโทก
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก อักษรา เกิดผล
พลเอก อักษรา เกิดผล
สมาชิกวุฒิสภา
นาย อับดุลฮาลิม มินซาร์
นาย อับดุลฮาลิม มินซาร์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
สมาชิกวุฒิสภา
พลโท อำพน ชูประทุม
พลโท อำพน ชูประทุม
สมาชิกวุฒิสภา
นาย อำพล จินดาวัฒนะ
นาย อำพล จินดาวัฒนะ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต
พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต
สมาชิกวุฒิสภา
นาย อุดม วรัญญูรัฐ
นาย อุดม วรัญญูรัฐ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย อุปกิต ปาจรียางกูร
นาย อุปกิต ปาจรียางกูร
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก อู้ด เบื้องบน
พลเอก อู้ด เบื้องบน
สมาชิกวุฒิสภา
พลตรี โอสถ ภาวิไล
พลตรี โอสถ ภาวิไล
สมาชิกวุฒิสภา