THEY WORK FOR US

บันทึกการประชุมและการลงมติ

นับตั้งแต่เปิดประชุมสภาหลังการเลือกตั้ง มีการประชุมสภามาแล้วหลายต่อหลายครั้ง แต่ละครั้งก็มีหลายวาระ และใช้ระยะเวลาในการประชุมยาวนาน จนบางทีเราก็ตามไม่ทันว่ามีการลงมติครั้งสำคัญเกิดขึ้นในการประชุมครั้งไหนในสภาบ้าง? ใครยกมือสนับสนุนหรือคัดค้านมติไหน? เราจึงรวบรวบการลงมติครั้งสำคัญมาให้ พร้อมอธิบายสรุปแบบเข้าใจง่ายๆ ว่าสิ่งที่ผู้แทนแต่ละคนสนับสนุนหรือคัดค้านคืออะไร

สรุปผลการลงมติล่าสุด

52% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม) ฉบับก้าวไกล (วาระ 1)

ร่าง พ.ร.บ. ที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล หลังจากถูกส่งไปให้ ครม. พิจารณาศึกษาอยู่หลายวัน (https://theyworkforus.wevis.info/votelog/82) ก็ได้กลับเข้าสู่สภา โดยมีการอภิปรายรวมกับร่าง พ.ร.บ. ที่มีประเด็นร่วมกันอีก 3 ฉบับ ก่อนที่ประชุมมีมติรับหลักการและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา อ่านเปรียบเทียบได้ที่ https://www.ilaw.or.th/node/6169

ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 211
ไม่เห็นด้วย 180
งดออกเสียง 12
ไม่ลงคะแนน 4
15.6.2022

57% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ครม. (วาระ 1)

ร่าง พ.ร.บ. ที่เสนอโดย ครม. ในเรื่องบทบัญญัติที่เกี่ยวกับครอบครัว มีการอภิปรายรวมกับร่าง พ.ร.บ. ที่มีประเด็นร่วมกันอีก 3 ฉบับ ก่อนที่ประชุมมีมติรับหลักการและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา อ่านเปรียบเทียบได้ที่ https://www.ilaw.or.th/node/6169

ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 229
ไม่เห็นด้วย 167
งดออกเสียง 6
ไม่ลงคะแนน 2
15.6.2022

57% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ ​(คู่ชีวิต) ฉบับ ครม. (วาระ 1)

ร่าง พ.ร.บ. ที่เสนอโดย ครม. ในเรื่องบทบัญญัติที่เกี่ยวกับครอบครัว มีการอภิปรายรวมกับร่าง พ.ร.บ. ที่มีประเด็นร่วมกันอีก 3 ฉบับ ก่อนที่ประชุมมีมติรับหลักการและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา อ่านเปรียบเทียบได้ที่ https://www.ilaw.or.th/node/6169

ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 230
ไม่เห็นด้วย 169
งดออกเสียง 7
ไม่ลงคะแนน 1
15.6.2022

62% เห็นด้วย

ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ประชาธิปัตย์ (วาระ 1)

ร่าง พ.ร.บ. ที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ ในเรื่องบทบัญญัติที่เกี่ยวกับครอบครัว มีการอภิปรายรวมกับร่าง พ.ร.บ. ที่มีประเด็นร่วมกันอีก 3 ฉบับ ก่อนที่ประชุมมีมติรับหลักการและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา อ่านเปรียบเทียบได้ที่ https://www.ilaw.or.th/node/6169

ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 251
ไม่เห็นด้วย 124
งดออกเสียง 30
ไม่ลงคะแนน 2
15.6.2022

93% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง (วาระ 1)

ร่างที่เสนอโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ระบุเจตนาเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการ ผลิต ขาย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสมาชิกอภิปรายทั้งหมด 46 คน ก่อนที่ประชุมมีมติรับหลักการ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา

ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 372
ไม่เห็นด้วย 7
งดออกเสียง 23
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

54% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า (วาระ 1)

ร่าง พ.ร.บ. ที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล หลังจากถูกส่งไปให้ ครม. พิจารณาศึกษาอยู่หลายวัน (https://theyworkforus.wevis.info/votelog/79) ก็ได้กลับเข้าสู่สภา โดยมีสมาชิกประสงค์ขออภิปราย จำนวน 16 คน ก่อนที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา

ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 178
ไม่เห็นด้วย 138
งดออกเสียง 15
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022
123456789101112131415>