THEY WORK FOR US

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

Thai Forest Conservation Party

About

Official Link

Facebook

In Office

09.01.2013 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 2 คน

บัญชีรายชื่อ
100%
บัญชีรายชื่อ
100%
ชาย
100%
ชาย
100%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
0%
25-38 ปี
0%
0%
39-54 ปี
0%
50%
55-73 ปี
50%
50%
74 ปีขึ้นไป
50%
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
50%
ปริญญาตรี
50%
50%
ปริญญาโท
50%
การเมือง
องค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
50%
การเมือง
50%
50%
องค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
50%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
0%
0-10 ล้านบาท
0%
100%
11-100 ล้านบาท
100%
0%
101-1000 ล้านบาท
0%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
0%
ไม่พบข้อมูล
0%

การลงมติล่าสุดของพรรค

50% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม) ฉบับก้าวไกล (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
15.6.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ ​(คู่ชีวิต) ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

100% เห็นด้วย

ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ประชาธิปัตย์ (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 66 (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
2.6.2022

50% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า (โหวตให้ ครม. รับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
9.2.2022

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (2)
  • แบ่งเขต (0)
นาย ดำรงค์ พิเดช
นาย ดำรงค์ พิเดช
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
นาย ยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง
นาย ยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย