THEY WORK FOR US

พรรคเศรษฐกิจใหม่

New Economics Party

About

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

08.11.2018 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 6 คน

บัญชีรายชื่อ
100%
บัญชีรายชื่อ
100%
ชาย
หญิง
66.67%
ชาย
66.67%
33.33%
หญิง
33.33%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
0%
25-38 ปี
0%
33.33%
39-54 ปี
33.33%
66.67%
55-73 ปี
66.67%
0%
74 ปีขึ้นไป
0%
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
33.33%
ปริญญาตรี
33.33%
50%
ปริญญาโท
50%
16.67%
ปริญญาเอก
16.67%
เอกชน
การเมือง
ไม่พบข้อมูล
50%
เอกชน
50%
16.67%
การเมือง
16.67%
33.33%
ไม่พบข้อมูล
33.33%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
0%
0-10 ล้านบาท
0%
83.33%
11-100 ล้านบาท
83.33%
0%
101-1000 ล้านบาท
0%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
16.67%
ไม่พบข้อมูล
16.67%

การลงมติล่าสุดของพรรค

50% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม) ฉบับก้าวไกล (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

83% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

83% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ ​(คู่ชีวิต) ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

83% เห็นด้วย

ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ประชาธิปัตย์ (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

33% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

0% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (6)
  • แบ่งเขต (0)
นางสาว จิราพร นาคดิลก
นางสาว จิราพร นาคดิลก
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคเศรษฐกิจใหม่
นาย นิยม วิวรรธนดิฐกุล
นาย นิยม วิวรรธนดิฐกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคเศรษฐกิจใหม่
นาย ภาสกร เงินเจริญกุล
นาย ภาสกร เงินเจริญกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 พรรคเศรษฐกิจใหม่
ดร. มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์
ดร. มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5 พรรคเศรษฐกิจใหม่
นาง มารศรี ขจรเรืองโรจน์
นาง มารศรี ขจรเรืองโรจน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 6 พรรคเศรษฐกิจใหม่
นาย สุภดิช อากาศฤกษ์
นาย สุภดิช อากาศฤกษ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคเศรษฐกิจใหม่